7 december 2021

Hoe beïnvloed het lerarentekort onze scholengroep?

Beste ouders, 

 

Via deze brief willen we graag uw aandacht vragen voor de gevolgen van het lerarentekort binnen onze organisatie. We merken dat het tekort oploopt. Dat raakt ons allemaal en in veel gevallen ook uw kinderen en u als ouder. Daarom leggen we graag uit wat het lerarentekort binnen onze organisatie betekent en welke stappen we ondernemen om personeel te behouden en werven. Het is een enorm pittige uitdaging om de situatie het hoofd te bieden. In het bijzonder voor leerkrachten, directeuren en onze medewerkers P&O. We hebben elkaar hard nodig en hopen dat ook u met ons mee wilt denken. In dat kader doen we aan het eind van deze brief ook graag een beroep op u. 

 

Gevolgen lerarentekort binnen Proceon 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, is er een groot tekort aan personeel in veel sectoren. Ook het onderwijs wordt hard geraakt. Zorgelijk is dat het lerarentekort nog verder zal oplopen. De instroom van de Pabo’s is dit jaar minder groot. Veel leerkrachten gaan de komende jaren met pensioen. Ook binnen Proceon ervaren we de gevolgen. Het Nationaal Programma Onderwijs heeft de vraag naar personeel nog verder doen oplopen. Waar de situatie eerst vooral nijpend was in de Randstad merken we dat de problematiek steeds meer opschuift naar onze regio. Als besturen vissen we allemaal in een te kleine vijver. Concreet houdt dit in dat we veel moeite moeten doen om vacatures op te vullen en dat dit niet in alle gevallen lukt. We zoeken in die situaties een oplossing door het inhuren van ZZP-ers of door intern te schuiven. Er zijn daarbij door de schaarste bijna geen invallers meer over in onze invalpool. We zijn heel dankbaar voor de flexibiliteit van medewerkers. Velen van hen werken extra of vallen met regelmaat in. Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen vervelende maatregelen moeten nemen zoals het overgaan naar een vierdaagse schoolweek. Iets wat bij meerdere andere besturen helaas al wel het geval is. 

 

Welke stappen zetten we nu al 

In de aandacht die er binnen onze organisatie is voor personeel richten we ons op twee pijlers: het behouden van ons huidige personeel en het versterken van onze zichtbaarheid bij het werven van nieuw personeel. We hebben de bemensing van onze afdeling HR uitgebreid. We proberen goed in gesprek te zijn en blijven met onze medewerkers over hun werkplezier en functioneren. Er is veel aandacht voor de begeleiding van startende en nieuwe medewerkers. We proberen hierin ook te blijven leren door in gesprek te blijven met medewerkers. Het is goed om te zien dat het personeelsverloop binnen de stichting lager ligt dan gemiddeld. 

 

Binnen onze organisatie leiden we verschillende zij-instromers op. Dit aantal gaan we de komende tijd vergroten. Daarnaast zijn we zeer actief op social media om onze zichtbaarheid als werkgever te vergroten, maar ook om concrete vacatures onder de aandacht te brengen. Waar nodig worden wervingsfilmpjes opgenomen. 

 

Wat kunt u doen 

In de praktijk blijkt dat werving het beste kan plaatsvinden via mond-tot-mondreclame. Het is heel helpend wanneer u als ouder een eventuele vacature onder de aandacht wilt brengen binnen uw eigen netwerk. Dit kan door de vacature te delen via social media of mensen er actief op te attenderen. Op de Linked-In pagina van Proceon worden alle vacatures met regelmaat gedeeld. U kunt ons volgen door een connectie aan te gaan. Uiteraard staan we open voor suggesties van uw kant om de werving nog succesvoller te laten verlopen. U kunt deze meegeven aan de directeur van de school. 

 

Nogmaals, het gaat om een hele pittige uitdaging die de komende jaren zal voortduren. Hoe houden we onze medewerkers in hun energie en zorgen we ervoor dat mensen niet overbelast raken en werkplezier blijven ervaren? Aarzel niet te benoemen wat goed gaat en waar u blij mee bent. Verder vragen we uw begrip voor die situaties waarin de oplossing op zich laat wachten. Weet dat de directeuren en staf er alles aan doen om de groepen zo goed mogelijk te bemensen. Daarbij staat uiteraard de kwaliteit van het onderwijs aan uw kinderen voorop. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marieke Doddema 

Voorzitter College van Bestuur