Organisatie

Proceon bestuurt 17 scholen voor primair onderwijs. Dat vraagt om een heldere organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden. Hieronder leest u meer over onze aanpak.

  • Het College van Bestuur (CvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en wordt ondersteund door het stafbureau en het secretariaat.
  • De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert het CvB.
  • De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
  • De medezeggenschapsraad (MR) vervult deze rol op schoolniveau.
organigram 13 4 111848231919